Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy internetowej https://rabota-polska.pl/ należącej do ISPEx Andrzej Sawczuk

§1. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa: ogólne warunki oraz zasady korzystania i funkcjonowania Platformy.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
Usługodawca — właściciel portalu rabota-polska.pl: ISPEx Andrzej Sawczuk z siedzibą w Elblągu, przy ul. 1 Maja 15/2, NIP 5372545477
Usługodawca posiada status agencji doradztwa personalnego i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., poz. 1001).
Serwis  — platforma internetowa udostępniona na rzecz przedsiębiorstw i użytkowników serwisu znajdujący się pod adresem https://rabota-polska.pl/ .
Użytkownik — każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.
Gość — osoba odwiedzająca stronę Serwisu, uprawniona do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.
Regulamin — niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https://rabota-polska.pl/
Login — unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta.
Hasło — unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.
Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług.

Ciasteczka — krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
Adres IP — indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.
RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Inspektor Ochrony Danych Osobowych — Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Andrzej Sawczuk. Dostępna pod adresem mailowym: info@rabota-polska.pl

§3. Postanowienia ogólne

1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu, w celu wzajemnej wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.
2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. ISPEx Andrzej Sawczuk zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
4. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
5. Serwis umożliwia zbieranie informacji o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense).

§4. Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes ISPEx Andrzej Sawczuk.
2. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu. Regulaminu i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
b. przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie, przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady netykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.

4. Użytkownik zamieszcza treści na na własną odpowiedzialność. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia Regulaminu. Usługodawcy, także zastrzega sobie prawo archiwizację wpisów starszych niż 3 miesiące.

§5. Oferty pracy i powiadomienia ze strony ISPEx Andrzej Sawczuk

1. W ramach usługi Oferty pracy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Serwis informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Oferty pracy”. Usługa Oferty pracy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Oferty pracy zawiera informacje o ofertach pracy klientów ISPEx Andrzej Sawczuk oraz oferowanych przez nas usług i produktów.
3. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Ofert pracy.

§6. Odpowiedzialność ISPEx Andrzej Sawczuk

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
3. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,
4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
5. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać mailowo na adres info@rabota-polska.pl
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres poczty elektronicznej),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.
6. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§8. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności w niżej opisanych przypadkach:
a. zmiany przepisów dokonanych przez uprawnione organy państwa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron lub takich, które wpływają albo mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi bądź przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
b. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
c. zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty,
d. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
e. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
f. w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej,
g. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
h. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę,
i. zmian formalno-organizacyjnych po stronie Serwisu.
j. wprowadzone zmiany w Regulaminie oraz załącznikach nie zmieniają istoty regulacji, nie wpływają na prawa i obowiązki osób trzecich, a są traktowane tylko w sposób uzupełniający.

§9. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki ISPEx Andrzej Sawczuk określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie https://rabota-polska.pl
3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu
4. ISPEx Andrzej Sawczuk zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

Data aktualizacji Regulaminu na stronie Serwisu: 15.09.2020 r.